top of page

POLITYKA PRYWATNOŚCI
SKLEPU INTERNETOWEGO
Sklep Humanitas

§1
Zasady ogólne

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Polityka prywatności (zwana dalej Polityką) określa zasady dotyczące ochrony i przetwarzania danych osobowych Klientów (w tym również potencjalnych) sklepu internetowego prowadzonego przez Wyższą Szkołę Humanitas (zwaną dalej także Administratorem) z siedzibą w Sosnowcu, przy ul. Kilińskiego 43 pod nazwą.
 

Polityka określa również zasady stosowania przez Administratora plików cookies.

Wyższa Szkoła Humanitas jest administratorem danych osobowych Klientów sklepu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 oraz z 2018 r. poz. 138 i 723) oraz w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.), a także w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 94/46 /WE (RODO). Przy przetwarzaniu danych osobowych Klientów Administrator stosuje również zasady określone przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 123 ze zm.).

Administrator zapewnia przetwarzanie danych osobowych zgodnie z prawem i z pełnym poszanowaniem interesów osób, których dane dotyczą oraz zobowiązany jest do stosowania adekwatnych i skutecznych środków ich ochrony, zarówno technicznych, jak i organizacyjnych.

Administrator zapewnia kontakt mailowy pod adresem poczty elektronicznej iodo@humanitas.edu.pl.

Dane osobowe Klientów przetwarzane są przez czas niezbędny dla realizacji zamówienia, a następnie są one przechowywane przez czas niezbędny dla realizacji ewentualnych roszczeń związanych z wykonywaniem zawartej z Klientem umowy.

Dane osobowe Klientów przetwarzane są wyłącznie w celu realizowania złożonych zamówień oraz przesyłania im informacji handlowych w zakresie działania Sklepu.

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych Klientów stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora oraz osób trzecich tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Złożenie przez Klienta zamówienia poprzez wypełnienie formularza zamówienia na stronie internetowej Sklepu jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o zapoznaniu się i zaakceptowaniu niniejszej Polityki oraz Regulaminu Sklepu.

Podanie Administratorowi przez Klientów danych osobowych, o których mowa w §2 ust. 2 Regulaminu jest dobrowolne, jednakże warunkuje ono zawarcie i prawidłową realizację umów sprzedaży.

§2
Gromadzenie i zasady przetwarzania danych osobowych

1.

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Administrator pozyskuje dane osobowe Klientów i potencjalnych Klientów dobrowolnie przez nich udostępnione, a jednocześnie niezbędne dla umożliwienia kontaktu z Klientem, przesyłania mu wiadomości, w tym również informacji o charakterze marketingowym, reklamowym oraz informacji dotyczących płatności.

W celach określonych w §1 ust. 7 niniejszego Regulaminu Administrator uprawniony jest do pozyskiwania i przetwarzania następujących danych osobowych Klientów:

 • imię i nazwisko, a w odniesieniu do Klientów niebędących konsumentami również nazwa firmy oraz dane niezbędne do wystawienia prawidłowej faktury VAT,

 • adres zamieszkania, a w odniesieniu do Klientów niebędących konsumentami adres siedziby,

 • adres, na który ma zostać wysłany przedmiot zamówienia, o ile jest inny niż adresy, o których mowa w ust. 2 lit. b) Regulaminu,

 • adres poczty elektronicznej,

 • numer telefonu.

W związku z korzystaniem przez Klientów ze strony www Sklepu, Administrator jest uprawniony do gromadzenia danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe i urządzenia mobilne Klientów (m. in. adresy IP, numery identyfikacyjne urządzeń mobilnych, parametry oprogramowania, przeglądane strony internetowe itp.). Administrator nie może wykorzystywać tych danych do identyfikacji Klientów.

§3
Obowiązek informacyjny (RODO). Uprawnienia Klientów

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Dz. Urz. UE  z 2016 Nr 119 poz. 1) - dalej RODO:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wyższa Szkoła Humanitas z siedzibą w Sosnowcu jako podmiot prowadzący Sklep Humanitas.

 2. Wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym skontaktować się można poprzez adres e-mail: iodo@humanitas.edu.pl.

 3. Dane osobowe Klientów przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji zawieranych pomiędzy nimi a Sklepem umów sprzedaży oraz w celu przekazywania Klientom informacji promocyjnych i reklamowych dotyczących oferty Sklepu.

 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wykonanie umowy, której Klient jest stroną  (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 5. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa, jeśli będzie to konieczne, dane osobowe Klientów mogą być udostępniane innym administratorom, a także podmiotom przetwarzającym oraz osobom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych, które muszą mieć dostęp do danych w związku z wykonywaniem swoich ustawowo określonych obowiązków. Podmioty wskazane w zdaniu poprzedzającym danych są zobowiązani do zachowania danych osobowych w poufności w procesie ich przetwarzania.

 6. Dane osobowe Klientów nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

 7. Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji umowy oraz dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, jakie względem siebie mogą być dochodzone przez Strony umów.

 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Klientowi przysługuje prawo do:

  • żądania dostępu do swoich danych osobowych,

  • żądania sprostowania danych osobowych,

  • żądania usunięcia danych osobowych,

  • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku
   z nieprawidłowościami przy przetwarzaniu danych osobowych,

 9. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane dla zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będą profilowane.

§4
Polityka cookies

1.

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

5.

6.

Serwis korzysta z plików cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zamieszczane przez Administratora i przechowywane na urządzeniach końcowych Użytkowników, przeznaczone do korzystania przez nich ze stron internetowych Serwisu. Cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym Użytkowników oraz unikalny numer.

Administrator wykorzystuje pliki cookies w celach:

 • tworzenia statystyk pozwalających na ustalenie sposobu, w jaki Użytkownicy korzystają ze stron internetowych serwisu w celu systematycznego ulepszania ich struktury i zawartości oraz dostosowywania do potrzeb Użytkowników,

 • utrzymanie sesji Użytkownika, dzięki czemu nie musi on na każdej podstronie Serwisu wpisywać loginu i hasła w celu ponownego zalogowania się,

 • określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu odpowiednio dopasowanych do tego profilu materiałów promocyjnych i reklamowych.

 

W ramach Serwisu Administrator stosuje dwa podstawowe rodzaje plików cookies:

 • sesyjne (tymczasowe), które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania się, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej, oraz

 • stałe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w ich parametrach lub do czasu usunięcia ich przez Użytkownika.

 

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z Administratorem reklamodawców
i innych administratorów. Ponadto mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe,
w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

Przeglądarki internetowe z reguły domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniach końcowych Użytkowników, jednakże mogą oni dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarki internetowe umożliwiają usunięcie oraz automatyczne blokowanie plików cookies. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą mieć wpływ na niektóre funkcje stron internetowych Serwisu.

Wersja PDF do pobrania pod tym linkiem.
bottom of page