top of page

Regulamin Sklepu Internetowego Humanitas


1. Właścicielem Sklepu Internetowego Humanitas (zwanego dalej Sklepem lub Sprzedawcą) jest Wyższa Szkoła Humanitas z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Kilińskiego 43 (kod pocztowy: 41-200). Dane kontaktowe Sklepu: strona internetowa: www.sklep.humanitas.edu.pl; nr telefonu (32) 363 12 27, adres poczty elektronicznej: sprzedaż@humanitas.edu.pl

 

2. Sklep prowadzi sprzedaż maty edukacyjnej Humanitas oraz kafli edukacyjnych, będących pomocami dydaktycznymi w szczególności w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, (dalej zwane towarem lub towarami).

 

3. Klientami Sklepu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

 

4. Ceny towarów podane na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT). 5. Klienci dokonują zamówień poprzez kliknięcie na stronie internetowej Sklepu na wybrany produkt i dodanie go do koszyka. Możliwe jest również składanie zamówień telefonicznych, mailowych lub osobiście w siedzibie Sklepu (budynek WSH, parter - pokój 009).

 

6. Klient Sklepu posiada możliwość wyboru jednej z dwóch opcji płatności: a. przelewem online na rachunek bankowy Sklepu, b. gotówką w kasie znajdującej się w budynku WSH, I piętro – pokój 109.

 

7. Klient Sklepu może otrzymać zamówiony towar wybierając jedną z opcji: a. dostawa do siedziby Klienta, b. odbiór własny przez Klienta (w siedzibie Sklepu).

 

8. Realizacja zamówień przez Sklep następuje w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00.

 

9. Realizacja zamówienia z wybraną przez Klienta opcją „płatność online” następuje w terminie do 3 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sklepu. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w razie braku zamówionego towaru w magazynie Sklepu termin ten może zostać wydłużony do 7 dni roboczych. O okoliczności wskazanej w zdaniu poprzedzającym Klient jest niezwłocznie informowany drogą mailową lub telefonicznie.

10. W przypadku wybranej przez Klienta opcji dostawy do siedziby Klienta, Sklep realizuje ją poprzez wysyłkę zamówionego towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej lub publicznego operatora pocztowego – Poczty Polskiej na wskazany przez Klienta adres dostawy. Koszt dostawy ponosi Klient według stawek obowiązujących u wykonawcy usługi. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie przesyłki lub dostarczenie jej z opóźnieniem, jeżeli adres dostawy podany został błędnie lub w sposób niedokładny. Wysyłka towaru jest równoznaczna ze zrealizowaniem zamówienia przez Sklep.

 

11. Bezpośrednio po odbiorze towaru Klient zobowiązany jest do sprawdzenia zgodności dostarczonego towaru z zamówieniem, co oznacza konieczność rozpakowania przesyłki i ustalenia, czy nie uległa ona uszkodzeniu podczas transportu. W razie stwierdzenia, że towar jest uszkodzony Klient zobowiązany jest niezwłocznie przystąpić do sporządzenia wraz z kurierem lub innym dostawcą protokołu szkody oraz niezwłocznie zawiadomić Sklep drogą mailową o fakcie jej wystąpienia. Protokół powinien zostać sporządzony w dacie dostarczenia przesyłki. Niesporządzenie protokołu lub sporządzenie go w innej dacie niż wskazana w zdaniu poprzedzającym skutkuje utratą przez Klienta prawa do reklamacji towaru.

 

12. Klient może odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą drogą elektroniczną w terminie i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie praw konsumentów. W razie skorzystania z tego uprawnienia Klient zobowiązany jest zwrócić na swój koszt towar w takim stanie, w jakim został on zakupiony.

 

13. Z chwilą realizacji zamówienia prawo własności oraz ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Klienta.

 

14. W razie skutecznego odstąpienia przez Klienta od umowy (pkt 12 Regulaminu) zwrot uiszczonej opłaty nastąpi w terminie 7 dni roboczych przelewem na wskazany rachunek bankowy.

 

15. Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji, jeżeli po dostarczeniu mu towaru okaże się, że jest on uszkodzony lub wadliwy, a uszkodzenie lub wada nie powstały w czasie realizacji przez firmę kurierską lub operatora pocztowego usługi polegającej na dostarczeniu towaru na adres wskazany przez Klienta.

 

16. Reklamacja może zostać złożona w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, przy czym powinna ona zawierać dokładny opis stwierdzonej przez Klienta usterki (wadliwości).

17. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, a o sposobie jej rozpatrzenia zawiadamia Klienta na piśmie listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

 

18. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem zamieszczenia go na stronie internetowej Sklepu.

 

19. Regulamin może zostać w każdym czasie zmieniony przez Sprzedawcę.

 

20. Złożenie przez Klienta zamówienia jest równoznaczne z akceptacją przez Klienta wszystkich postanowień Regulaminu.

Regulamin do pobrania pod tym linkiem w formie PDF.

bottom of page